کارت ارتباطی CANOPEN

کارت ارتباط Ethernet و CANOPEN جهت استفاده روی دستگاه های VX7 و VX60

پشتیبانی از  حالت های ارتباطی Ethernet و CANOPEN برای ارتباط راحت با کنترلرهای مختلف با ارتباطاتی قابل اعتماد