کارت ارتباطی Ethernet و PROFIBUS

کارت ارتباط Ethernet و PROFIBUS جهت استفاده روی دستگاه های VX7 و VX60

پشتیبانی از  حالت های ارتباطی Ethernet و Profibus-DP برای ارتباط راحت با کنترلرهای مختلف با ارتباطاتی قابل اعتماد