کارت انکودر

کارت انکودر قابل استفاده برروی مدل VX و LX

جهت راه اندازی سیستمهای حلقه بسته

مخصوص انکودر های از نوع افزایشی Incremental