کارت انکودر
کارت انکودر قابل استفاده برروی مدل VX و LX

جهت راه اندازی سیستمهای حلقه بسته

مخصوص انکودر های از نوع افزایشی Incremental

ترمینال های کارت انکودر


  نام ترمینال

 عملکرد ترمینال

 توضیحات

 12V+

خروجی 12V تغذیه انکودر 

 جهت تغذیه انکودر استفاده می شود . ماکزیمم جریان خروجی 300mA می باشد.

 COM1

 ترمینال زمین 0V

 +TERA

 ورودی کانال +A انکودر

 ترمینال های ورودی کانالهای انکودر

دامنه ولتاژ بین 12-15 V می باشد.

محدوده فرکانس  0 -80Hz  می باشد .

 -TERA

  ورودی کانال -A انکودر

 +TERB

  ورودی کانال +B انکودر

 -TERB

  ورودی کانال -B انکودر


قابل استفاده برروی مدل VX و LX

جهت راه اندازی سیستمهای حلقه بسته

مخصوص انکودر های از نوع افزایشی Incremental