کارت مخصوص ماشین های تزریق پلاستیک
قابل استفاده بر روی درایوهای VX جهت استفاده از درایو بر روی ماشین های تزریق پلاستیک

این مدل دستگاه ها جهت صرفه جویی در مصرف انرژی بر روی ماشین های تزریق پلاستیک نصب می گردند.


دو ترمینال ورودی آنالوگ جریان (0 ~ 1A) جهت ورودی وضعیت شیر دبی و فشار ماشین تزریق پلاستیک
قابل استفاده بر روی درایوهای VX جهت استفاده از درایو بر روی ماشین های تزریق پلاستیک .