کارت ارتباطی مدباس
کارت ارتباطی مدباس قابل استفاده برای درایو های LX ، VX و MX

جهت ارتباط با درایو بر اساس پروتکل مدباس


  • دارای ترمینال RS485
  • دارای پورت RS232 برای ارتباط سریالی با دستگاه

قابل استفاده برای درایو های LX ، VX و MX

جهت ارتباط با درایو بر اساس پروتکل مدباس


راهنما نصب و راه اندازی کارت مدباس
دفترچه راهنما
۹۷/۱۲/۱۹