کارت ارتباطی مدباس

کارت ارتباطی مدباس قابل استفاده برای درایو های LX ، VX و MX

جهت ارتباط با درایو بر اساس پروتکل مدباس