کارت آپشن I/O

کارت آپشن I/O  مخصوص درایو های VX و  LX

برای افزودن ورودی و خروجی های اضافی برای سازگاری با کاربرد مورد نیاز