کارت های VX7, VX40 , VX60

کارت ارتباطی Ethernet و PROFIBUS

کارت ارتباط Ethernet و PROFIBUS جهت استفاده روی دستگاه های VX7 و VX60 پشتیبانی از  ح...

کارت ارتباطی CANOPEN

کارت ارتباط Ethernet و CANOPEN جهت استفاده روی دستگاه های VX7 و VX60 پشتیبانی از  حا...

کارت مخصوص ماشین های تزریق پلاستیک VX40,VX60

قابل استفاده بر روی درایوهای VX40 و VX60 جهت استفاده از درایو بر روی ماشین های تزریق پلاستیک ...