فرهنگ سازمانی

فرهنگ سازمانی 

ماموریت ما در پرتوصنعت:

 تولید و عرضه کنترل کننده دور موتور (درایو) با کیفیتی که مشتری بتواند با استفاده از آنها، محصولات خود را آسانتر و اقتصادی تر تولید کند.

چشم انداز ما در پرتوصنعت: 

تولید و عرضه درایو و محصولات اتوماسیون صنعتی برای مشتریان منطقه ای و جهانی 

ارزش های ما در پرتوصنعت: 

احترام به مشتری،  تمرکز روی کارکنان و سعی در بهبود رفاه آنها، محیط کار مبتنی بر احترام به کارکنان، محیط کار مبتنی بر صداقت و طرد رفتارهای زیرآب زنی و باندبازی، تشویق کارکنان به یادگیری مستمر و مشارکت در حل مسئله، اجتناب از سلسله مراتب اداری و تسهیل ارتباطات ساده و راحت بین مدیران و کارکنان.