شرکت پرتوصنعت در نمایشگاه بین المللی صنعت تبریز - ۶ الی ۹ خرداد ۱۳۹۵۹۵/۲/۲۶

حضور  شرکت پرتوصنعت در نمایشگاه بین المللی صنعت تبریز

زمان برگزاری ۶ الی ۹ خرداد ۱۳۹۵

ساعت بازدید :۱۵:۰۰ الی ۲۱:۰۰

مکان : محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تبریز

سالن پروین اعتصامی