شرکت پرتوصنعت در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی نفت ، گاز ، پالایش و پتروشیمی ایران
۹۵/۱۲/۱۳

شرکت پرتوصنعت در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی نفت ، گاز ، پالایش و پتروشیمی ایران

16 الی 19 اردیبهشت 1396 محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

سالن 6 (ستصا) ، شرکت می کند. 

لذا خواهشمند است از محصولات جدید پرتوصنعت در این نمایشگاه 

بازدید بعمل آورید.